Location: Thailand

Cape Tukkae, Kah Sirey, Phuket, Thailand