Tag: trunk

Autumn Colours, Mount Wilson, NSW, Australia
Federal Falls, Blue Mountains National Park, NSW, Australia