Tag: ridge

Knapsack Viaduct, Lapstone, NSW, Australia
The Three Sisters, Blue Mountains, NSW, Australia
The Three Sisters, Blue Mountains, NSW, Australia
The Three Sisters, Blue Mountains, NSW, Australia
Lake Elysia, The Labyrinth,Tasmania, Australia

See more from this location
Lake Elysia, The Labyrinth,Tasmania, Australia

See more from this location
Du Cane Range, Tasmania, Australia
Lake Cyane and Du Cane Ranges, The Labyrinth,Tasmania, Australia
Mount Acropolis, Lake Elysia, The Labyrinth,Tasmania, Australia

See more from this location
Lake Elysia, The Labyrinth,Tasmania, Australia

See more from this location
View from Mount Ossa, Tasmania, Australia
Lake Elysia, The Labyrinth,Tasmania, Australia

See more from this location