Tag: mountain

The Cathedral, Mount Buffalo National Park, Victoria, Australia
Centennial Glen Falls, Blue Mountains, NSW, Australia
The Three Sisters, Blue Mountains, NSW, Australia
Mt Taranaki - Egmond National Park, North Island, New Zealand
The Three Sisters, Blue Mountains, NSW, Australia
Piha Beach, North Island, New Zealand
The Three Sisters, Blue Mountains, NSW, Australia
Plains near Narcissus Bay, Lake St Clair, Tasmania, Australia
Tahurangi Lodge, Mt Taranaki - Egmond National Park, North Island, New Zealand
DuCane Hut, Overland Track, Tasmania, Australia
Dove Lake, Overland Track, Tasmania, Australia
Crater Lake, Overland Track, Tasmania, Australia